Pyramid & Pendulum Information Broucher

9.00

‘पिरॅमिड : पिरॅमिडचेउपयोग, विविध रोगांवर पिरॅमिड द्वारे करण्यात येणारे उपचार, पिरॅमिड भारीत पाण्याचे उपयोग तसेच शेती शास्त्रामध्ये होणारे पिरॅमिडचे उपयोग, यांचे सविस्तर मार्गदर्शन दिलेले आहे.

‘Pyramids: The use of pyramids, the treatment of various diseases by pyramids, the use of pyramids in heavy water and the use of pyramids in agriculture are given in detail.

Weight 0.030 kg
Scroll to Top